Национален геоинформационен център

НГИЦ

Стратегическа цел на проекта е да подобри координацията и да интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Р. България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята. Планира ...

Период: 2018 - 2027


Ролята на Девенския разлом за безопасно и ефективно геоложко съхранение на въглероден диоксид

Родека

Проектът Родека е инициатива за оценка на разломните параметри, които са необходими за избор на подходяща площадка, проектиране и експлоатация на подземно хранилище на въглероден диоксид в Северозападна България. Проектът е инвестиция № BG-RRP-2.011-0010 от Националния план за възстановяване и устойчивост и се изпълнява в рамките на процедура BG-RRP-2.011 „Финансиране на научноизследователски прое ...

Период: 2024 - 2026


Устойчиво и ефективно проучване, добив и преработка на критични и стратегически суровини в медно-златни и полиметални находища в България: от рудата до хвостохранилището

REXPro

Развитието на европейската икономика и осъществяването на плавен преход към възобновяеми енергийни източници и безотпадни технологии са силно зависими от минерални суровини. През периода 2010–2023 г., 34 от тях бяха определени от Европейския съюз като критични, а 16 катостратeгически. Амбицията на Европа е да се достигне до напълно кръгова икономика, в която достъпът до суровини може да бъде задов ...

Период: 2024 - 2026


Интегриранa U-Pb и Re-Os геохронология на магматичната, седиментационната и метаморфна история на палеозойски терени разделени от Тракийската сутура през вариската орогенеза

На 14.12.2023 г. стартира проектът „Интегриранa U-Pb и Re-Os геохронология на магматичната, седиментационната и метаморфна история на палеозойски терени разделени от Тракийската сутура през вариската орогенеза”, финансиран за срок от 3 години от Фонд Научни Изследвания с договор № КП-06-Н74-4 по програма „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.“. Проектът предвижда при ...

Период: 2023 - 2026


Eлементен и изотопен трансфер на метали при генериране на нефт

ElimetraOilGen

На 01.02.2022 стартира проектът „ElimetraOilGen“ (елементен и изотопен трансфер на метали при генериране на нефт) по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на Европейската наука“ /ВИХРЕН/ 2021, финансиран от Фонд Научни Изследвания по договор КП-06-ДВ/6 за срок от пет години. Основната цел на предложения проект е да се установят нови неорганични геохимични параметри обв ...

Период: 2022 - 2026