Национален геоинформационен център

НГИЦ

Стратегическа цел на проекта е да подобри координацията и да интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Р. България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята. Планира ...

Период: 2018 - 2027


Интегриранa U-Pb и Re-Os геохронология на магматичната, седиментационната и метаморфна история на палеозойски терени разделени от Тракийската сутура през вариската орогенеза

На 14.12.2023 г. стартира проектът „Интегриранa U-Pb и Re-Os геохронология на магматичната, седиментационната и метаморфна история на палеозойски терени разделени от Тракийската сутура през вариската орогенеза”, финансиран за срок от 3 години от Фонд Научни Изследвания с договор № КП-06-Н74-4 по програма „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.“. Проектът предвижда при ...

Период: 2023 - 2026


Eлементен и изотопен трансфер на метали при генериране на нефт

ElimetraOilGen

На 01.02.2022 стартира проектът „ElimetraOilGen“ (елементен и изотопен трансфер на метали при генериране на нефт) по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на Европейската наука“ /ВИХРЕН/ 2021, финансиран от Фонд Научни Изследвания по договор КП-06-ДВ/6 за срок от пет години. Основната цел на предложения проект е да се установят нови неорганични геохимични параметри обв ...

Период: 2022 - 2026


Живакът в геоложки материали и горива от България: минало и настояще за устойчиво бъдеще

На 15.12.2022 стартира проектът „Живакът в геоложки материали и горива от България: минало и настояще за устойчиво бъдеще“, финансиран за срок от 3 години от Фонд Научни Изследвания с договор № КП-06-ПН64/2 по програма „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г“. Живакът е химичен елемент с изключително сложен геохимичен и биохимичен цикъл и редица индустриални приложения ...

Период: 2022 - 2025


Гъвкаво проучване и геомоделиране за европейски критични суровини

AGEMERA

На 01.08.2022 стартира нов тригодишен проект по програма Хоризонт Европа „AGEMERA: Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw Materials“ (Гъвкаво проучване и геомоделиране за европейски критични суровини), финансиран от ЕС, грант 101058178. Целта му е да допринесе за разкриването и отключването на потенциала на Европа за критични суровини (КС) чрез провеждане на най-съвременни г ...

Период: 2022 - 2025