Нормативни документи на ГИ - БАН

Изменения и допълнения в нормативната уредба на Геологически институт на БАН се приемат на Събрание на учените на ГИ - БАН по предложение на всеки член на събранието до директора на института.

Геологическият институт е комплексна геоложка организация, която системно обогатява познанията върху геологията на България.

Списък Нормативни документи

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г., - изм. и доп. от 16 май 2011 г., изм. и доп. от 18 ноември 2019 г., изм. и доп. от 14 март 2023 г.

  • Дата на приемане: 14.03.2023
Прочети

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността за равенството на жените и мъжете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи в ГИ при БАН.

Настоящият план е съобразен с ЦУР No 5 на ООН „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“, както и със Стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020 — 2025 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз, Дял III: Равенство, чл. 23 - Равенство между жените и мъжете.

  • Дата на приемане: 20.12.2022
Прочети

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия на науките (БАН) и процедурите по приемане и обучение на докторанти, по придобиване на научни степени, по признаване на придобити в чужбина научни степени и по заемане на академични длъжности. Правилникът е в съответствие с приетия от МС Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

  • Дата на приемане: 09.09.2021
Прочети

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.

Този закон урежда обществените отношения, свързани с придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България.

  • Дата на приемане: 05.05.2018
Прочети

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на заповедта.

  • Дата на приемане: 19.06.2015
Прочети

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Обн., ДВ, бр. 85 от 15.10.1991 г., изм., бр. 90 от 22.10.1993 г., изм. и доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г.

  • Дата на приемане: 12.04.2011
Прочети

Този правилник урежда дейността, структурата и управлението на Геологическия институт "Страшимир Димитров" (ГИ) при Българска академия на науките (БАН), правата и задълженията на служителите му в съответствие с Кодекса на труда, издадените за неговото прилагане нормативни актове, Закона за БАН (ДВ, № 85, 1991 г.) и Устава на БАН, приет на Общото събрание на БАН на 29.06.1992 г.

Изменения и допълнения в този правилник се приемат на Събрание на учените на Геологически институт на БАН по предложение на всеки член на събранието до директора.

  • Дата на приемане: 22.06.2008
Прочети
Годишен отчен на ГИ - БАН за 2023 г.

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 24.01.2024 г., протокол No 1/24.01.2024 ...

Годишен отчет на ГИ - БАН за 2022 г.

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 4.01.2023 г., протокол No 2/24.01.2023 г ...

Годишен отчен на ГИ - БАН за 2021 г.

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 25.01.2022 г., протокол No 1/25.01.2022 ...

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!