Обществени поръчки


Доставка на електрическа енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Процедура за обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН (ГИ-БАН)" с две обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно напрежение от доставчик последна инстанция за административната сграда на ГИ-БАН, находяща се в гр. София.
  • Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик последна инстанция за три обекта на ГИ-БАН, находящи се в гр. Русе.

Решение за обявяване на ОП

 

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Доставка на 1 бр. моторизирана катодолуминесцентна оптична система

Процедура за обществена поръчка "Доставка на активна електрическа енергия и ..."

  • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикувано на 02.09.2021)
  • Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение (публикувано на 21.12.2020)

Допълнително споразумение към Договор № 8-ФС-Д от 30.07.2019 за удължаване срока на договора до 30.07.2021 г.

  • Обявление за възложена поръчка № 390-ФС от 08.08.2019 (публикувано на 12.08.2019)

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка № 8-ФС-Д от 30.07.2019

 

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

 

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ с отпаднала необходимост (автомобил ВАЗ 21051)

Открива се търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ с отпаднала необходимост, собственост на Геологически институт “Страшимир Димитров“ при БАН, както следва: лек автомобил, марка ВАЗ, модел 21051-1200С, регистрационен номер СА2428АТ, с начална цена 700 лв. с ДДС; депозит за участие в търга - 70 лв., вносим по банков път.

Тръжна документация

Протокол на комисията

Договор за продажба

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • офис-помещение (стая 502) с площ 38.5 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 18.05.2021г. до 24.05.2021г.

Адрес на института: 1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Правилници


Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...