Обществени поръчки


Обществена поръчка с предмет "Доставка на микроскопско оборудване"

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдяване на сградата на ГИ-БАН

Обществена поръчка по чл. 191 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдяване на сградата на ГИ-БАН“.

Документи:

1. Заповед

2. Покана

3. Протокол от проведените преговори (публикувано на 20.03.2020)

4.  Договор (публикувано на 20.03.2020)

Надграждане на наличния лазерен модул (модел ATLEX 300SI) на Система за лазерна аблация

Обществена поръчка с предмет: „Надграждане (upgrade) на наличния лазерен модул (модел ATLEX 300SI) на Система за лазерна аблация New Wave UP193FX до техническите и функционални характеристики на модел ATLEX-LR“
1.  Мотиви
2.  Заповед
3.  Покана
4.  Техническа спецификация
5.  Техническа спецификация (на английски)
6.  Образец на декларация
7.  Образец на оферта
8.  Проект на договор
9.  Оферта (публикувано на 20.08.2019)
10.  Протокол от разглеждането на офертата (публикувано на 20.08.2019)
11.  Договор с изпълнителя (публикувано на 26.08.2019)

Правилници


Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...