Обществени поръчки


Доставка на Инструмент за директен анализ на въглерод

Доставка на Инструмент за директен анализ на въглерод в твърди и течни проби - 1 бр.

На осн. чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП, предметът на обществената поръчка включва освен доставката и всички необходими предварителни дейности по употребата на оборудването: монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с оборудването, както и гаранционна поддръжка през време на предложения от изпълнителя гаранционен срок.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/312399

Линк към страницата на ГИ - БАН в сайта на АОП: https://app.eop.bg/buyer/32848

 

Доставка на Инструмент за директен анализ на живак

Доставка на Инструмент за директен анализ на живак в твърди, полутечни и течни проби без пробоподготовка - 1 бр.

Основание за провеждане процедурата: чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП – публично състезание.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/297050

Линк към страницата на ГИ - БАН в сайта на АОП: https://app.eop.bg/buyer/32848

Сключен договор за доставка.

 

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Доставка на активна електрическа енергия и изпънение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Геологически институт при БАН и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Сключен договор от 26.10.2022

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Процедура с пряко договаряне за обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, за административната сграда, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24".

Прогнозната стойност на поръчката е формирана за период от 24 месеца на база потребление за 2021 г. от 323,72 МВтч и актуална цена за м. декември 2021 г. - 98,48 лв./МВтч. като в срока на изпълнение на поръчката тази стойност може както да не бъде достигната, така и да бъде превишена в рамките на прага по чл. 20, ал. 2 ЗОП.

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • за офис – помещение (стая 106) с площ 17.60 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 22.02.2022г. до 28.02.2022г.

Адрес на института:

1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Правилници


Устав на Българската академия на науките

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г. ...

План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете в Геологически институт при БАН 2022-2027

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността ...

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!