Обществени поръчки


Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ с отпаднала необходимост (автомобил ВАЗ 21051)

Открива се търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ с отпаднала необходимост, собственост на Геологически институт “Страшимир Димитров“ при БАН, както следва: лек автомобил, марка ВАЗ, модел 21051-1200С, регистрационен номер СА2428АТ, с начална цена 700 лв. с ДДС; депозит за участие в търга - 70 лв., вносим по банков път.

Тръжна документация

Протокол на комисията

Договор за продажба

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • офис-помещение (стая 502) с площ 38.5 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 18.05.2021г. до 24.05.2021г.

Адрес на института: 1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Доставка на 1 бр. моторизирана катодолуминесцентна оптична система

Процедура проведена на основание чл. 187, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/buyer/32848

 

Протокол от заседание на комисията по разглеждане и оценка на оферти от 31.05.2021

Обявление за възлагане на обществена поръчка от 06.07.2021

Договор за доставка от 06.07.2021

 

Обществена поръчка с предмет "Доставка на микроскопско оборудване"

Правилници


Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...