Обществени поръчки


Доставка на електрическа енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Доставка на активна електрическа енергия и изпънение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Геологически институт при БАН и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Сключен договор от 26.10.2022

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Процедура с пряко договаряне за обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, за административната сграда, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24".

Прогнозната стойност на поръчката е формирана за период от 24 месеца на база потребление за 2021 г. от 323,72 МВтч и актуална цена за м. декември 2021 г. - 98,48 лв./МВтч. като в срока на изпълнение на поръчката тази стойност може както да не бъде достигната, така и да бъде превишена в рамките на прага по чл. 20, ал. 2 ЗОП.

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • за офис – помещение (стая 106) с площ 17.60 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 22.02.2022г. до 28.02.2022г.

Адрес на института:

1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Геологически Институт - БАН

Процедура за обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН (ГИ-БАН)" с две обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно напрежение от доставчик последна инстанция за административната сграда на ГИ-БАН, находяща се в гр. София.
  • Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик последна инстанция за три обекта на ГИ-БАН, находящи се в гр. Русе.

Решение за обявяване на ОП от 05.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №1 от 15.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №2 от 26.10.2021

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Доставка на 1 бр. моторизирана катодолуминесцентна оптична система

Правилници


Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!