10.09.2021

Обявен конкурс за асистент

в секция „Геохимия и петрология”

На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и док ...
19.01.2021

Изследване на деформирана кейова стена, гр. Русе

Инженерногеоложка експертиза

Осъществена бе инженерногеоложко и геофизично проучване на вертикална шпунтова кейова стена на р. Дунав. Кейовата стена е амортизирана и се налага изграждане на нова конструкция. От учените на ИБГ в сътрудничество с проф. дгн Йордан Евлогиев е съставен доклад за инженерногеоложките условия и анализ на състоянието на деформираната стена.
06.01.2021

Датиране на скарнови Са-гранати

Приложение на изотопно-геохимични LA-ICP-MS и ID-TIMS методи

Комбинираното приложение на изотопно-геохимични LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry) и ID-TIMS (Isotope-Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry) техники с теренни, микроскопски и минераложки изследвания позволиха за първи път в България да се датират скарнови Са-гранати от различниметалогенни зони. Въведени са нови U-Pb LA-ICP-MSгранатови стандарти, позволяващи по ...
22.10.2020

Еволюционната динамика на Охридското езеро

Дълбоко сондиране в най-старото и богато на видове езеро в Европа въвежда нови познания в еволюцията

Колкото по-стара и стабилна е една екосистема, толкова по-дълго живеят нейните видове и толкова по-стабилни са видовите съобщества. Международен изследователски екип, ръководен от университета Justus Liebig Giessen и университета в Кьолн, разработва тези нови познания в еволюцията при провеждане на дълбоко сондиране на седименти в Охридското езеро. Езерото, разположено на границата между Албания и ...
19.10.2020

Опробване на седименти от басейна на р. Дунав

Проект DTP2-093-2.1 – SIMONA

През м. септември 2020 г., Екип от ГИ-БАН проведе опробване на седименти (дънни, суспендирано вещество и от активни заливни тераси) в четири станции на реки от басейна на р. Дунав като част от тестови район Южен Дунав. Изследването е в изпълнение на работната програма на проект “Система за информация, мониторинг и оценка на качеството на седиментите за подпомагане на транснационалното сътрудничест ...