Кратка история

Геологическият институт е създаден с указ от 11 февруари 1947 г., с който Българската академия на науките и изкуствата е преобразувана в Българска академия на науките. Той е един от първите институти сформирани с помощта на материалната база и личния състав на Геологическия и Минерало-петрографския отдел на Природонаучния музей. Пръв научен ръководител на института (директор) е професор Георги Бончев, виден български петрограф и минералог, основател на петрографската наука у нас. Той е изпълнявал длъжността на обществени начала.

Още със своето създаване Геологическият институт изпълнява ролята на комплексен научно-изследователски център в областта на геологията. Само за няколко години се утвърждава като институт от национално значение, в който се поставят научните основи за комплексно изследване и изучаване на геологията на България във всички главни направления – палеонтология, стратиграфия, тектоника, минералогия, геохимия, петрология, хидрогеология и инженерна геология. Творческата научна атмосфера и академичният стил, наложени още от първите ръководители - акад. Г. Бончев и акад. Стр. Димитров, привличат от самото начало почти всички водещи учени-геолози у нас на работа в Геологическия институт. В института са работили редица видни български учени: акад. Ек. Бончев, акад. Ив Костов, акад. Т. Николов, акад. Илия Бручев, акад. Иван Загорчев, чл.-кор. В. Цанков, чл.-кор. Б. Каменов, чл.-кор. М. Минков, проф. Хр. Спасов, проф. Й. Минчева-Стефанова, проф. Д. Моллов, чл-кор. Хр. Дабовски, както и много други.

В продължение на повече от 70 години Институтът е основно водещо звено в научноизследователското направление “Науки за Земята”, понастоящем „Климатични промени, рискове и природни ресурси“ при Българската академия на науките. В ГИ се извършват научни и научно-приложни изследвания по всички важни за България аспекти на геоложката наука. През последните години Институтът се оформи като най-голямата национална геоложка научноизследователска и научно-експертна организация, в която се съчетават както класическите направления на геологията, така и днешните приоритети в областта на науките за Земята.

Мисия

Главна мисия и научни приоритети на Геологическия институт са:

  • изучаване на геоложката среда на територията на България и Балканския полуостров с цел подпомагане на устойчивото обществено-икономическо развитие на България като член на ЕС;
  • минимализиране на ефекта от природните рискове, чрез тяхното изучаване и разработване на превантивни мероприятия;
  • изучаване и ефективно използване на геоложките ресурси на страната (рудни, нерудни, енергийни, подземни води);
  • експертна дейност за решаването на национално значими и законодателни въпроси в областта на геологията и природните науки, в геоложката практика и в сферата на образованието;
  • подготовка на висококвалифицирани научни кадри.

Комплексният характер на Геологическия характер съчетава класическите направления на геологията и съвременните приоритети в Науките за Земята, свързани главно с минерално-суровинната база на страната, използване и опазване на подземните водни ресурси, възобновяемите енергоизточници, прогнозиране и ограничаване на последствията от геоложките (природни) рискове, решаване на геотехнически проблеми при строителството на съоръжения с национално значение. Дейността на Геологическия институт е подчинена на следните взаимно свързани научни приоритети:

  • изучаване на геоложки системи и процеси и прогнозиране на техните изменения;
  • минерални и енергийни ресурси, в т.ч. изкопаеми горива и геотермални води;
  • геоложки опасности и рискове;
  • геоложко и геотехническо обезпечаване на устойчивото икономическо развитие;
  • подземни води – моделиране, оценка и съхраняване.
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!