Прием на докторанти

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/24 г.

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 година

Геологическият институт при БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г.

Геохимия – 1 брой (редовна)

Хидрогеология – 1 брой (задочна)

в съответствие със Заповед № I-142/12.07.2023 г. на Председателя на БАН. В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт при БАН).

За справки: канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, 02 9792288 или БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж: http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_spec.pdf

Допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Геологическият институт при БАН обявява

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

  2. Минералогия и кристалография – 1 брой

  3. Регионална геология – 1 брой

в съответствие със Заповед № I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН. В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт при БАН).

За справки: канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, 02 9792288 или БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_obyava.pdf

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_spec.pdf


 

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Инженерна геология"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Инженерна геология – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Геохимия"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf


Правилници

Устав на Българската академия на науките

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г. ...

План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете в Геологически институт при БАН 2022-2027

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността ...

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...