Admission of PhD Students

Допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Геологическият институт при БАН обявява

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

  2. Минералогия и кристалография – 1 брой

  3. Регионална геология – 1 брой

в съответствие със Заповед № I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН. В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт при БАН).

За справки: канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, 02 9792288 или БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_obyava.pdf

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_spec.pdf

 

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Инженерна геология"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Инженерна геология – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Геохимия"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf


Regulations

Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees and for holding academic positions

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institu ...

LAW on the development of the academic staff in the Republic

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Internal rules for public procurement

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени сас Зъповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...