Admission of PhD Students

No announcements

Regulations

Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees and for holding academic positions

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institu ...

LAW on the development of the academic staff in the Republic

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Internal rules for public procurement

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени сас Зъповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...