Admission of PhD Students

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/24 г.

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 година

Геологическият институт при БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г.

Геохимия – 1 брой (редовна)

Хидрогеология – 1 брой (задочна)

в съответствие със Заповед № I-142/12.07.2023 г. на Председателя на БАН. В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт при БАН).

За справки: канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, 02 9792288 или БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж: http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_spec.pdf

Допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Геологическият институт при БАН обявява

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

  2. Минералогия и кристалография – 1 брой

  3. Регионална геология – 1 брой

в съответствие със Заповед № I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН. В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация (Геологически институт при БАН).

За справки: канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, 02 9792288 или БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_obyava.pdf

http://edu.bas.bg/documents/2023_02_23_spec.pdf

 

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Инженерна геология"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Инженерна геология – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf

Прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.по специалност "Геохимия"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Геологически институт

О Б Я В Я В А Т К О Н К У Р С

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г.

  1. Геохимия – 1 брой

в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.,

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация (Геологически институт, БАН).

За справки - в канцелария ГИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ № 24, стая 205, тел. 02 8723563; 02 9792288

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.

За повече информация за необходимите документи и позиции, виж http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_obyava.pdf и http://edu.bas.bg/documents/2022_07_08_spec.pdf


Regulations

Statute of the Bulgarian Academy of Sciences

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г. ...

Gender equality plan, Geological Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2022-2027

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността ...

Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees and for holding academic positions

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institu ...