Public Procurement


Delivery of heating energy for the needs of Geological Institute - BAS

Процедура с пряко договаряне за обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, за административната сграда, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24".

Прогнозната стойност на поръчката е формирана за период от 24 месеца на база потребление за 2021 г. от 323,72 МВтч и актуална цена за м. декември 2021 г. - 98,48 лв./МВтч. като в срока на изпълнение на поръчката тази стойност може както да не бъде достигната, така и да бъде превишена в рамките на прага по чл. 20, ал. 2 ЗОП.

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • за офис – помещение (стая 106) с площ 17.60 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 22.02.2022г. до 28.02.2022г.

Адрес на института:

1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Delivery of electricity for the needs of the Geological Institute - BAS

Процедура за обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН (ГИ-БАН)" с две обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно напрежение от доставчик последна инстанция за административната сграда на ГИ-БАН, находяща се в гр. София.
  • Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик последна инстанция за три обекта на ГИ-БАН, находящи се в гр. Русе.

Решение за обявяване на ОП от 05.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №1 от 15.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №2 от 26.10.2021

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Delivery of a motorized cathodoluminescent optical system

Procedure conducted on the basis of Art. 187, para. 1 in connection with art. 20, para. 3, item 2 of the Public Procurement Act.

Link to the procedure: https://app.eop.bg/buyer/32848

 

Minutes of a meeting of the commission for consideration and evaluation of the offers held on May, 31, 2021

Notice of public procurement from 06.07.2021

Delivery contract from 06.07.2021

Notice of completion of a public procurement contract from 30.09.2021

Public procurement procedure "Delivery of active electricity and ..."

  • Notice about completion of a public procurement contract (published on 02.09.2021)
  • Notice about public procurement contract modification during its implementation period (published on 21.12.2020)

Ammendment to Contract No. 8-FS of 30.07.2019 to extend the term of the contract until 30.07.2021.

  • Notice about assignment of public procurement contract No. 390-FS from 08.08.2019 (published on 12.08.2019)

Public procurement contract for delivery No. 8-FS-D from 30.07.2019

 

* Personal data and signatures of the parties are deleted on the grounds of Art. 4, item 1 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation), Art. 37 of the Public Procurement Act and Art. 59, para. 1 of the Personal Data Protection Act.

Regulations


Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees and for holding academic positions

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institu ...

LAW on the development of the academic staff in the Republic

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Internal rules for public procurement

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени сас Зъповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!