Public Procurement


Delivery of an Instrument for direct mercury analysis

Delivery of an Instrument for direct mercury analysis in solid, semisolid and liquid samples without sample preconditiong - 1 pc.

Procedure is conducted on the basis of Art. 18, para. 3, item 12 of the Public Procurement Act - public competition.

Link to the procedure: https://app.eop.bg/today/297050

Link to the GI - BAS page in PPA site: https://app.eop.bg/buyer/32848

Delivery of electricity for the needs of the Geological Institute - BAS

Доставка на активна електрическа енергия и изпънение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Геологически институт при БАН и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Сключен договор от 26.10.2022

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Delivery of heating energy for the needs of Geological Institute - BAS

Процедура с пряко договаряне за обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, за административната сграда, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24".

Прогнозната стойност на поръчката е формирана за период от 24 месеца на база потребление за 2021 г. от 323,72 МВтч и актуална цена за м. декември 2021 г. - 98,48 лв./МВтч. като в срока на изпълнение на поръчката тази стойност може както да не бъде достигната, така и да бъде превишена в рамките на прага по чл. 20, ал. 2 ЗОП.

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • за офис – помещение (стая 106) с площ 17.60 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 22.02.2022г. до 28.02.2022г.

Адрес на института:

1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Delivery of electricity for the needs of the Geological Institute - BAS

Процедура за обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН (ГИ-БАН)" с две обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно напрежение от доставчик последна инстанция за административната сграда на ГИ-БАН, находяща се в гр. София.
  • Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик последна инстанция за три обекта на ГИ-БАН, находящи се в гр. Русе.

Решение за обявяване на ОП от 05.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №1 от 15.10.2021

Сключен договор по обособена позиция №2 от 26.10.2021

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Regulations


Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees and for holding academic positions

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institu ...

LAW on the development of the academic staff in the Republic

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Internal rules for public procurement

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени сас Зъповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!