Public Procurement


Delivery of an Instrument for direct carbon analysis

Delivery of an Instrument for direct carbon  analysis in solid and liquid samples - 1 pc.

On the basis of PPA, Art. 3, para. 1, item 2 , the subject of the public procurement includes, in addition to the delivery, all necessary preliminary activities for the use of the equipment: assembly/installation, commissioning, training for working with the equipment, as well as warranty support during the warranty period proposed by the contractor .
Link to the procedure: https://app.eop.bg/today/312399

Link to the GI - BAS page in PPA site: https://app.eop.bg/buyer/32848

Delivery of an Instrument for direct mercury analysis

Delivery of an Instrument for direct mercury analysis in solid, semisolid and liquid samples without sample preconditiong - 1 pc.

Procedure is conducted on the basis of Art. 18, para. 3, item 12 of the Public Procurement Act - public competition.

Link to the procedure: https://app.eop.bg/today/297050

Link to the GI - BAS page in PPA site: https://app.eop.bg/buyer/32848

Delivery contract concluded.

Delivery of electricity for the needs of the Geological Institute - BAS

Доставка на активна електрическа енергия и изпънение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Геологически институт при БАН и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Сключен договор от 26.10.2022

* Личните данни и подписите на страните са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37 от Закона за обществените поръчки и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Delivery of heating energy for the needs of Geological Institute - BAS

Процедура с пряко договаряне за обществена поръчка "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, за административната сграда, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24".

Прогнозната стойност на поръчката е формирана за период от 24 месеца на база потребление за 2021 г. от 323,72 МВтч и актуална цена за м. декември 2021 г. - 98,48 лв./МВтч. като в срока на изпълнение на поръчката тази стойност може както да не бъде достигната, така и да бъде превишена в рамките на прага по чл. 20, ал. 2 ЗОП.

Отдаване на недвижимо имущество под наем

Обявяваме процедура по отдаване на помещение под наем в сградата на Геологически институт - БАН със следните параметри:

  • за офис – помещение (стая 106) с площ 17.60 кв.м. при начална цена 4,00 евро за квадратен метър без ДДС.

Документи се приемат в канцеларията на института от 22.02.2022г. до 28.02.2022г.

Адрес на института:

1113 София, ул. „Академик Георги Бончев”, бл. 24.

Regulations


CODE OF ETHICS OF THE EMPLOYEES IN THE GEOLOGICAL INSTITUTE

This Code is introduced on the basis of § 8 of the Transitional and Final Provisions of the Code of Ethics for the employees of Bulgarian Academy of Sciences. Its purpose is to establish ethical norms ...

Statute of the Bulgarian Academy of Sciences

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г. ...

Gender equality plan, Geological Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2022-2027

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността ...

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!