04/02/2024

Интензивен тридневен курс "LA-ICP-MS в геологията"

включва теоретична и практична част

Курс: Приложения на LA-ICP-MS в геологията 23.04 – 25.04.2024 г. Геологически институт при БАН Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, стая 501, от 9.00 ч. до 18.00 ч. Интензивен тридневен курс за приложенията на LA-ICP-MS в Науките за Земята, който ще включва теоретична и практична част и ще запознае с пробоподготовката, основите на LA-ICP-MS анализа на твърди геоложки обекти и U-Pb изотопната геохронол ...
01/06/2023

Nannofossil stratigraphy

and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria

The book “Nannofossil stratigraphy and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria” authored by Kristalina Stoykova, was out of print in English (July 2022). The book is published by the Academic Publishing House "Prof. Marin Drinov" of BAS (ISBN 978-619-245-125-7) and is financed by the Ministry of Education and Culture under the National Scientific Program "Protection of ...
11/25/2022

YOUNG SCIENTISTS AND POSTDOCS - 2, 2022

Program funded by Ministry of Education and Sciense

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“, финансирана от МОН е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. За бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти” са одобрени участници от Геологическия институт при БАН в модул „Млади учени”. Класирани ...
02/16/2022

Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS

включва теоретична и практична част

Курс: приложения на LA-ICP-MS в геологията 28.02 – 02.03.2022 г. Геологически институт при БАН Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, стая 501, от 9.00 ч. до 18.00 ч. Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS, който ще включва теоретична и практична част Лектори: проф. д-р Ирена Пейчева, д-р Димитрина Димитрова, д-р Елица Стефанова
09/10/2021

Competition for assistant professor

in the Geochemistry and Petrology Department

На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и док ...
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!