09/30/2021

Конкурс за придобиване на научна степен "доктор"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инже­нерна геология

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч., на онлайн заседание на утвърдено Научно жури, ще се проведе защитата на дисертацията на Мадлена Цветкова, с научен ръководител проф. д-р Дончо Карастанев, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на тема “Характеристика на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъци” Линк за заседанието: https://us06web.z ...
09/10/2021

Competition for assistant professor

in the Geochemistry and Petrology Department

На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и док ...
01/19/2021

Study of a deformed quay wall, Ruse City

Engineering Geological Expertise

An engineering geological and geophysical study of a vertical sheet pile quay wall on the Danube River was carried out. The quay wall is depreciated and a new structure has to be built. The IBG scientists in cooperation with Prof. Dr. Yordan Evlogiev have compiled a report on the engineering geological conditions and analysis of the present state of the deformed wall.
01/06/2021

Dating of skarn Ca-garnets

Application of isotope-geochemical LA-ICP-MS and ID-TIMS methods

The combined application of isotope-geochemical LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry) and ID-TIMS (Isotope-Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry) techniques with field, microscopic and mineralogical research allowed for the first time in Bulgaria to date skarn Ca-garnets from different metallogenic zones. New U-Pb LA-ICP-MS garnet standards have been introduced, ...
10/22/2020

The evolutionary dynamics of Lake Ohrid

Deep drilling in Europe's oldest and most species-rich lake provides new insights into evolution

The older and more stable an ecosystem is, the longer lived its species and the more stable the species communities are. An international research team led by the Justus Liebig University Giessen and the University of Cologne gained these new insights into evolution by drilling deep into the sediments of Lake Ohrid. The 1.4 million year old lake on the border between Albania and Northern Macedonia ...