11/25/2022

YOUNG SCIENTISTS AND POSTDOCS - 2, 2022

Program funded by Ministry of Education and Sciense

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“, финансирана от МОН е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. За бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти” са одобрени участници от Геологическия институт при БАН в модул „Млади учени”. Класирани ...
02/16/2022

Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS

включва теоретична и практична част

Курс: приложения на LA-ICP-MS в геологията 28.02 – 02.03.2022 г. Геологически институт при БАН Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, стая 501, от 9.00 ч. до 18.00 ч. Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS, който ще включва теоретична и практична част Лектори: проф. д-р Ирена Пейчева, д-р Димитрина Димитрова, д-р Елица Стефанова
09/10/2021

Competition for assistant professor

in the Geochemistry and Petrology Department

На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и док ...
01/19/2021

Study of a deformed quay wall, Ruse City

Engineering Geological Expertise

An engineering geological and geophysical study of a vertical sheet pile quay wall on the Danube River was carried out. The quay wall is depreciated and a new structure has to be built. The IBG scientists in cooperation with Prof. Dr. Yordan Evlogiev have compiled a report on the engineering geological conditions and analysis of the present state of the deformed wall.
01/06/2021

Dating of skarn Ca-garnets

Application of isotope-geochemical LA-ICP-MS and ID-TIMS methods

The combined application of isotope-geochemical LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry) and ID-TIMS (Isotope-Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry) techniques with field, microscopic and mineralogical research allowed for the first time in Bulgaria to date skarn Ca-garnets from different metallogenic zones. New U-Pb LA-ICP-MS garnet standards have been introduced, ...
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!