Normative documents of GI - BAS

Amendments and supplements to the regulations of the Geological Institute of BAS are adopted at the Meeting of Scientists of the Geological Institute on the proposal of each member of the meeting to the Director of the Institute.

The Geological Institute is a complex geological organization that systematically enriches the knowledge on the Geology of Bulgaria.

List of Normative documents

This Code is introduced on the basis of § 8 of the Transitional and Final Provisions of the Code of Ethics for the employees of Bulgarian Academy of Sciences. Its purpose is to establish ethical norms and rules of conduct for the employees of the Geological Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, which confirm its good name and authority as a leading scientific institute investigating the geological systems and georesources of the territory of Bulgaria and the Balkan Peninsula in order to support sustainable socio-economic development and conflict-free limitation of the consequences of natural risks. The Geological institute is a worthy partner of other scientific centers (institutes and universities) both in the country and in the European research space and other parts of the world.

  • Date of Acceptance: 06/25/2024
Read More

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г., - изм. и доп. от 16 май 2011 г., изм. и доп. от 18 ноември 2019 г., изм. и доп. от 14 март 2023 г.

This document is available only in Bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 03/14/2023
Read More

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността за равенството на жените и мъжете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи в ГИ при БАН.

Настоящият план е съобразен с ЦУР No 5 на ООН „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“, както и със Стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020 — 2025 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз, Дял III: Равенство, чл. 23 - Равенство между жените и мъжете.

This document is available only in Bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 12/20/2022
Read More

These Regulations regulate the conditions, the order and the requirements for the application of the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria in the Geological Institute (GI) at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) and the procedures for admission and training of doctoral students. degrees, in recognition of scientific degrees acquired abroad and in holding academic positions. The Regulations are in accordance with the Regulations for the Implementation of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations on the Terms and Conditions for Acquisition of Scientific Degrees and Occupying Academic Positions at the Bulgarian Academy of Sciences.

  • Date of Acceptance: 09/09/2021
Read More

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.

Този закон урежда обществените отношения, свързани с придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България.

This document is available only in bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 05/05/2018
Read More

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени сас Зъповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на заповедта.

This document is available only in Bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 06/19/2015
Read More

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Обн., ДВ, бр. 85 от 15.10.1991 г., изм., бр. 90 от 22.10.1993 г., изм. и доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г.

This document is available only in Bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 04/12/2011
Read More

Този правилник урежда дейността, структурата и управлението на Геологическия институт "Страшимир Димитров" (ГИ) при Българска академия на науките (БАН), правата и задълженията на служителите му в съответствие с Кодекса на труда, издадените за неговото прилагане нормативни актове, Закона за БАН (ДВ, № 85, 1991 г.) и Устава на БАН, приет на Общото събрание на БАН на 29.06.1992 г.

Изменения и допълнения в този правилник се приемат на Събрание на учените на Геологически институт на БАН по предложение на всеки член на събранието до директора.

This document is available only in Bulgarian language.

  • Date of Acceptance: 06/22/2008
Read More
Year report of GI - BAS for 2023

This report is available only in Bulgarian language. If you want to read the report, please switch to the Bulgarian version of the site.

Year report of GI - BAS for 2022

This report is available only in Bulgarian language. If you want to read the report, please switch to the Bulgarian version of the site. The annual report on the activity of the Geologi ...

Year report of GI - BAS for 2021

This report is available only in Bulgarian language. If you want to read the report, please switch to the Bulgarian version of the site. The annual report on the activity of the Geologi ...

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!