Палеонтология, стратиграфия и седиментология

Палеонтологията, стратиграфията и седиментологита са фундаментален раздел от геологията и основа за практическата хронология на събитията и процесите в геоложката история на Земята. Стратиграфските и седиментоложките изследвания са основен информационен продукт, който обслужва не само фундаменталните научни изследвания, но преди всичко служи за осъществяване на голям брой приложни дейности базирани на геоложките карти, свързани с оценка на потенциала на отделни области като източници на минерални суровини и подземни води; изготвяне на проекти за строителство на битови, промишлени, комуникацион ...Геотектоника и регионална геология

Структурната геология е една от основните геоложки науки. Тя изучава формата, структурата, взаимовръзките и еволюцията на геоложките структури. Геотектониката интегрира знания, получени от всички основни науки за Земята. Регионалната геология на България и на Балканския полуостров е в основата на всички приложни науки за Земята в тази страна и представлява мост от основно значение за приложни изследвания. Секцията по Геотектоника и Регионална геология в Геологическият институт на Българската Академия на Науките е основана през 1962 г. от Акад. Проф. Еким Бончев като една от първите секции в ин ...Минералогия и минерални ресурси

Секцията „Минералогия и минерални ресурси“ е създадена преди повече от половин век от изтъкнатия български минералог и кристалограф, съосновател и президент (1982-1986) на Международната минералогична асоциация и безспорен създател на българската минераложка школа акад. Иван Костов. През годините, емблематични за българската минералогия учени като проф. Йорданка Минчева-Стефанова, проф. Петър Драгов, доц. Георги Терзиев и доц. Любен Василев, проф. Иван Бонев, доц. Румен Петрунов и др. работят в тази секция. Основни области на научните и научно-приложни научни изследвания Кристални структури, R ...Геохимия и петрология

Основни области на изследвания на секцията по геохимия и петрология са: Петрология и геохимия на магматичните и метаморфните комплекси в България; Магматично-хидротермални системи и хидротермални (метасоматични) изменения, свързани с минерални находища и отлагане пирокластични скали; Геохимия на седименти и въглища; „Критични“ за европейската индустрия елементи и полезни изкопаеми от български находища; Геохронология и изотопна геохимия на скали и минерали; Микроелементи и тяхното въздействие върху околната среда; Разработване на аналитични методи и лаборатории с приложение в геологията, архео ...Хидрогеология

Секция Хидрогеология е основен център за хидрогеоложки изследвания в България. Учените от секцията са пионери в разработването на хидрогеоложки карти, както и изясняване на формирането на подземни води, техните количества и качества, опазване, използване и управление на подземните води в цялата страна. Друг важен приоритет са качествените характеристики на подземните води. Изследвана е възможността за използване на термоминералните води като бутилиращи питейни води, през последните около 30 години са построени над 40 фабрики за бутилиране. Определен е геотермалният потенциал на страната като з ...Геоложки опасности и рискове

Секция “Геоложки опасности и рискове” е приемник на създадената през 1953 г. секция „Инженерна геология и хидрогеология”, чиито основател и пръв ръководител е чл.-кор. проф. Боян Каменов, и изцяло на секция „Инженерна геодинамика” (до 2006 г.) с ръководител акад. проф. Илия Бручев. В периода 1978-1994 г. секцията е част от Лабораторията по геотехника на слаби земни основи и терени към БАН, която през м.май 1994 г. преминава към Геологичекия институт. Ръководител на тази секция е бил акад. проф. Илия Бручев, под чието ръководство са направени важни за страната изследвания като Карта на геоложка ...Геотехника на oколната среда

Секцията “Геотехника на околната среда” е основана през 2004 година. Тя е приемник на Секцията за комплексно изследване на льоса и на Секцията за изследване и подобряване на строителните почви, които водят началото си от седемдесетте години на миналия век, като поделения на Института по водни проблеми и на Лабораторията по геотехника при БАН. В секцията са избрани един член-кореспондент, един професор и пет доценти, един д-р на геологическите науки и осем доктори. Секцията участва в подготовката на магистри от Минногеоложкия и Софийския университети. Тя е създател на Изследователската база по ...Геология на земетресенията

Секцията е създадена през 1987 г. като самостоятелно звено в Геологическия институт, за да осигури проучвания, свързани с геологията на земетресенията в България. Тематиките и дейностите на секцията обхващат проучване на сеизмичните източници и съвременните деформации на земната повърхност на територията на България. Обект на изследванията са сеизмогенните разломи и земетресенията, които се случват по тях. Разломите се идентифицират, проследяват и картират, установява се тяхното поведение и история на земетресенията по тях — кога са се случили, каква е честотата им, колко са големи. Прилага се ...База по Геотехника - гр.Русе

Изследователската база по геотехника (ИБГ) в Русе е създадена през 1973 г. Тя е секция на Геологическия институт на БАН и представлява регионален център за изучаване на инженерната геология, геологията и геотехниката в Североизточна България. Научната и научно-приложна дейности се осъществяват в полза на държавата, структурите на гражданското общество, образованието и частния сектор. Изследователският и технически състав събира, обработва, съхранява и публикува данни от собствените инженерногеоложки проучвания; поддържа и обезпечава научната и сондажна аппаратура. Предмет на научни изследвания ...Лаборатория по геоколекции

Геоколекциите на Геологическия институт при БАН обхващат образци от минерали, скали и фосили, събирани от разкрития, минни разработки и сондажни ядки в България. Те са организирани в Лабораторията за геоколекции според степента на изученост на образците, в два главни фонда: основен и обменен. Основният фонд обхваща научни геоколекции и геоколекции от уникални и представителни образци, които са с висока научна стойност. Той е съставен от публикувани и непубликувани материали, които могат да бъдат използвани за справка от заинтересовани учени в различните области на геоложките науки. Обменният ф ...Научно-изследователската геоложка лаборатория „ГеоЛаб”

Научно-изследователската геоложка лаборатория „Геолаб” е финансово обособена секция на Геологическия институт от БАН съгласно изискванията на БСА. Тя обединява лаборатория по хидрохимия, лаборатория по ICP атомно-емисионна спектрометрия (HR-ICP-AES), лаборатория по рентгено-флуоресцентен анализ с пълно вътрешно отражение (TXRF), лаборатория по термичен анализ, отдел за пробоподготовка и отдел за мироскопски шлифи. Предметът на дейност на НГЛ „ГеоЛаб” е изпитване на: елементен, оксиден, минерален състав на скали, минерали и почви; елементен, оксиден, минерален състав на нерудни суровини; елемен ...


Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!