Национален геоинформационен център

НГИЦ

Стратегическа цел на проекта е да подобри координацията и да интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Р. България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята. Планира се създаване на нова научна ИКТ базирана инфраструктура за развитие на интегрирани продукти с цел намаляване на щетите от природни бедствия и промишлени аварии на база на първични геоинформационни продукти от налични мониторингови мрежи; осигуряване на постоянен достъп на правителствени институции и местни власти до новата научна ИКТ инфраструктура и обучение на кадри за разработване на ефективни и ефикасни планове за превенция и защита на населението от големи щети при природни бедствия и промишлени аварии; повишаване на информираността на населението за природни бедствия и др. Работата включва структуриране на базата данни, събиране на информация, касаеща опасните геоложки процеси в страната, в т.ч. хидрогеоложки, и въвеждането им в ГИС-среда.
Възложител: МОН

 

Период: 2018 - 2022