Обявени конкурси


Конкурс за придобиване на научна степен "доктор"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инженерна геология”

Онлайн защита на 27.05.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч

Жури

Кандидати за конкурс

Стефан Георгиев Франгов
На открито заседание, проведено на 27.05.2021 г., Научното жури присъди на
Стефан Георгиев Франгов образователната и научна степен „доктор“ по научна
специалност “Инженерна геология” в професионално направление 4.4. Науки за
Земята (Протокол).