Announced Competitions


Конкурс за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инженерна геология”

Онлайн защита на 27.05.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч

Jury

  • Prof. Ph.D. Николай Добрев (ГИ - БАН) - Review
  • Prof. D.Sc. Димчо Евстатиев (ГИ - БАН, пенсионер) - Review
  • Prof. Ph.D. Пламен Иванов (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Лена Михова (УАСГ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Георги Железов (НИГГГ-БАН) - Position

Competitions Candidates

Стефан Георгиев Франгов
На открито заседание, проведено на 27.05.2021 г., Научното жури присъди на
Стефан Георгиев Франгов образователната и научна степен „доктор“ по научна
специалност “Инженерна геология” в професионално направление 4.4. Науки за
Земята (Протокол).
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!