Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Senior Research Assistant"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, Соф ...

Read More
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!