Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Professor"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Геология на земетресенията” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 167/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Read More

Конкурс за заемане на академична длъжност "Professor"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология”,обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 166/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Read More
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!