Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Professor"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Геология на земетресенията” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 167/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Jury

  • Prof. Ph.D. Илияна Бончева (Геологически институт - БАН) - Review
  • Prof. D.Sc. Славчо Янев (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Review
  • Prof. D.Sc. Стефан Шанов (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Review
  • Prof. Ph.D. Алексей Бендерев (Геологически институт - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Николай Добрев (Геологически институт - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Борис Вълчев (МГУ "Св. Иван Рилски") - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Полина Андреева (Геологически институт - БАН) - Position

Competitions Candidates

Assoc. Prof. Ph.D. Марлена Янева
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!