Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

На 16.01.2024 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на ас. Милен Богомилов Ставрев, докторант редовна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен ръководител доц. д-р Атанас Хиков и научен консултант проф. д-р Ирена Пейчева, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4. ...

Read More

Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

На 10 март 2023 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Аглаида Георгиева Тотева, докторант на самостоятелна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен консултант проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна спе ...

Read More

Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

Защитата на дисертацията на ас. инж. Мила Траянова Траянова, докторант редовна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Хидрогеология“ на тема “Хидрохимична оценка на екологичното и технологично въздействие на тер ...

Read More

Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

На 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на открито заседание в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Евелина Чавдарова Дамянова, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Сравнителна характеристика на режима на големи карстови извори в България“

Read More

Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инже­нерна геология". На 18.10.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч., на онлайн заседание ще се проведе защитата на дисертацията на Мадлена Иванова Цветкова, с научен ръководител проф. д-р Дончо Карастанев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Характеристика на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни ...

Read More
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!