Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

На 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на открито заседание в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Евелина Чавдарова Дамянова, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Сравнителна характеристика на режима на големи карстови извори в България“

Jury

  • Assoc. Prof. Ph.D. Елена Божилова (НИМХ) - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Ивайло Иванов (УАСГ) - Review
  • Prof. Ph.D. Алексей Бендерев (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Николай Стоянов (МГУ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Петър Гергинов (ГИ - БАН) - Position

Competitions Candidates

Евелина Чавдарова Дамянова

На открито заседание, проведено на 31.03.2022 г, Научното жури единодушно присъди на инж. Евелина Чавдарова Дамянова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!