Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

Защитата на дисертацията на ас. инж. Мила Траянова Траянова, докторант редовна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Хидрогеология“ на тема “Хидрохимична оценка на екологичното и технологично въздействие на термоминерални води“, ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 16.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН.

Jury

  • Assoc. Prof. Ph.D. Ивайло Иванов (УАСГ) - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (ГИ - БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Диана Рабаджиева (ИОНХ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Владимир Христов (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Николай Стоянов (МГУ) - Position

Competitions Candidates

Мила Траянова Траянова

На открито заседание, проведено на 19.09.2022 г, Научното жури единодушно присъди на инж. Мила Траянова Траянова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!