Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

На 10 март 2023 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Аглаида Георгиева Тотева, докторант на самостоятелна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен консултант проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Хидрогеология“ на тема: “Хидрохимични особености и закономерности на подземните води в Горнопонтийския водоносен хоризонт, Северозападна България“.

Jury

  • Assoc. Prof. Ph.D. Петър Гергинов (ГИ БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Георги Железов (НИГГГ) - Review
  • Prof. Ph.D. Владимир Христов (ГИ БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Диана Рабаджиева (ИОНХ БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Николай Стоянов (МГУ) - Position

Competitions Candidates

Аглаида Георгиева Тотева

На открито заседание, проведено на 10.03.2023 г., Научното жури единодушно присъди на инж. Аглаида Георгиева Тотева образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!