Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Professor"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология”,обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 166/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Jury

  • Prof. D.Sc. Славчо Янев (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Review
  • Prof. D.Sc. Николай Бонев (СУ "Св. Климент Охридски") - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Полина Андреева (Геологически институт - БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Пламен Иванов (Геологически институт - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Борис Вълчев (МГУ "Св. Иван Рилски") - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Марлена Янева (Геологически институт - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Илияна Бончева (Геологически институт - БАН) - Position

Competitions Candidates

Assoc. Prof. Ph.D. Елена Колева-Рекалова
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!