Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Senior Research Assistant"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за: „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Геохимия” - един, за нуждите на НГЛ „Геолаб”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

 

Обявата е обнародвана в бр. 81 от 26 септември 2023 г. на Държавен вестник.

Jury

  • Prof. Ph.D. Ирена Пейчева (ГИ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Атанас Хиков (ГИ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Желязко Дамянов (ИМК - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Ирина Маринова (ИМК - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Александър Здравков (МГУ) -

Competitions Candidates

Ph.D. Валентин Ганев

На заседание, проведено на 30.11.2023 г, Научното жури, утвърдено със заповед №107/23.11.2023 г. на Директора на ГИ - БАН, единодушно избра единствения кандидат д-р Валентин Ганев за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Геохимия” за нуждите на НГЛ „Геолаб” (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!