Инструментален мониторинг на пукнатини, засягащи устойчивостта на Мадарския конник, НИАР „Мадара”, обл. Шумен

Скалният баралеф Мадарски конник е нацепен от система пукнатини, отделящи скални блокове и пряко застрашаващи целостта му. По тази причина, мониторингова система за наблюдение на микродвиженията на опасните скални блокове е изградена  през 1990 г. Тя включва 2 екстензометъра с висока чувствителност и 4 щифтови марки. Още един екстензометър и няколко щифтови марки бяха инсталирани в последствие. След няколко прекъсвания на наблюденията, мониторингът бе възстановен през 2011 г. Годишно се правят минимум 5 измервания на съществуващата система. По този начин се добива представа за тенденциите, развиващи се в скалния масив. Резултатите от мониторинга ще послужат за вземане на важни решения за укрепването на Паметника.

Мониторингът се финансира от Министерството на културата.

Период: 2011 - 2021