Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „доцент” за нуждите на секция „Минералогия и минерални ресурси” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Минералогия и кристалография”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в ДВ брой 55 от 27 юни 2023 г.

 

Научното жури е утвърдено със заповед №79/18.08.2023 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Жури

Кандидати за конкурс

гл. ас. д-р Димитрина Ангелова Димитрова

На открито заседание, проведено на 29.11.2023 г., Научният съвет на ГИ - БАН единодушно избра единствения кандидат главен асистент д-р Димитрина Димитрова за „доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Минералогия и кристалография” за нуждите на секция „Минералогия и минерални ресурси” (протокол №16/29.11.2023 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!