Геогенни изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия индекс при строителство на нови сгради

Още през 1979 г. Световната здравна организация СЗО обръща внимание на последиците за здравето от облъчване от радон, като наред с това, класифицира радона като канцероген за човека през 1988 г. Геогенният радонов потенциал показва вероятността източника на радон в сградата да е свързан с геологията. Рискът от радон в сградата често е дефиниран като вероятност, че обемната активност на радон в сградите надвишава референтната стойност от 300 Bq/m3, а геогенен източник на риска (потенциален риск) на района или на дадена зона се описва от нейния радонов потенциал. Препоръките на СЗО за превенция на здравето на населението са основа за въвеждане на регулаторен контрол на облъчването от радон през последните години. И в тази връзка, България е транспонирала законодателството си със Европейските Директиви. Изискванията на новите нормативни актове и липсата на фундаментални изследвания в областта на геогенния радонов потенциал на територията на България, напълно обосновават актуалността на проекта. Предложените фундаментални научни изследвания ще доведат до съществен ефект върху качеството на въздуха в сградите и подобряване на условията на живот и на работна среда. Предложеният проект ще даде нова перспектива за охарактеризирането на терени при новото строителство, реконструкцията на стари сгради и управлението на вентилацията в тях.

Възложител: ФНИ, Министерство на образованието и науката

Период: 2019 - 2022