Система за информация, наблюдение и оценка на качеството на седиментите за подпомагане на транснационалното сътрудничество за съвместно управление на водите в басейна на река Дунав

DTP2-093-2.1 – SIMONA

SIMONA е европейски проект по транснационалната програма Дунав, съфинансиран от Европейския съюз. В него участват 17 пълноправни и 12 асоциирани партньори, което е много балансирано и силно представителство на целия басейн на река Дунав.
Проект SIMONA отговаря на настоящото търсене на ефективни и сравними измервания и оценки на качеството на седиментите в повърхностните води в басейна на река Дунав (БРД), като предоставя готова за внедряване система за информация, мониторинг и оценка на качеството на седиментите в подкрепа на транснационалното сътрудничество за съвместно управление на водите. Системата включва (1) вземане на проби, (2) лабораторен анализ, (3) протоколи за оценка и (4) SIMONA-инструмент (онлайн IT приложение), които са приложими на местно и Европейско ниво, като по този начин активно допринася за постигане на изискванията за мониторинг на качеството на седиментите в БРД и оценка на химичното им състояние. Основният резултат от SIMONA ще бъде подобреното, хармонизирано и координирано наблюдение на качеството на седиментите в басейна на река Дунав.

 

Период: 2018 - 2021