Оценка на опасността от неблагоприятни / катастрофални геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления

ННП РП.I.9

Целта на този работен пакет е да се оцени геоложката опасност от протичането на неблагоприятни и катастрофални геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления, като на първо място е необходимо да се уточнят процесите и явленията, които най-много застрашават територията на нашата страна. Изследванията са фокусирани върху 4 основни катастрофални геоложки явления на територията на страната, а именно: свлачища, срутища, калнокаменни порои и активни разломи. Предвижда се анализ на развитието и разпространението на опасните геоложки явления (свлачища, срутища, кално-каменни порои) в условията и тенденциите на съвременните климатични промени и въздействието им върху околната среда. Ще разработят критерии и даде насоките за осъществяването на мониторинг на опасните геоложки процеси както и изграждането на системи за ранно предупреждение.  
Характеристиките на геоложката среда и протичащите в нея процеси, дори и да нямат характер на бедствия, имат огромно въздействие както върху качеството на живот и човешкото здраве, така и върху всички аспекти на човешката дейност. Климатичните характеристики (и оттам глобалните водни баланси), антропогенното въздействие, непредвидимостта в редица случаи на неочаквани събития с геоложки характер е необходимо да бъдат изследвани, за да отговорят на основните цели, поставени в настоящата Национална Научна Програма: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на локалния потенциал”.

Период: 2018 - 2022