Изследване на деформирана кейова стена, гр. Русе

Изследване на деформирана кейова стена, гр. Русе

Инженерногеоложка експертиза

Осъществена бе инженерногеоложко и геофизично проучване на вертикална шпунтова кейова стена на р. Дунав. Кейовата стена е амортизирана и се налага изграждане на нова конструкция. От учените на ИБГ в сътрудничество с проф. дгн Йордан Евлогиев е съставен доклад за инженерногеоложките условия и анализ на състоянието на деформираната стена.