Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инже­нерна геология".

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч., на онлайн заседание ще се проведе защитата на дисертацията на Мадлена Иванова Цветкова, с научен ръководител проф. д-р Дончо Карастанев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Характеристика на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъци”

Обява

Линк за заседанието:

https://us06web.zoom.us/j/86245672048?pwd=MEJYRlNFRmQvcVkxQmlQK1VWczhUZz09

 

Jury

  • Prof. Ph.D. Пламен Иванов (ГИ - БАН) - Review
  • Prof. D.Sc. Димчо Евстатиев (ГИ - БАН, пенсионер) - Review
  • Prof. Ph.D. Радослав Наков (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. D.Sc. Стефан Шанов (ГИ - БАН, пенсионер) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Ивайло Иванов (УАСГ) - Position

Competitions Candidates

Мадлена Иванова Цветкова

На открито заседание, проведено на 18.10.2021 г, Научното жури единодушно присъди на Мадлена Иванова Цветкова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност "Инже­нерна геология" в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!