Announced Competitions


Процедура за придобиване на научна степен "Doctor of Philosophy"

за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Петрология, шифър 01.07.04.

На 02.07.2021 г. (петък) от 14:00 ч., онлайн чрез платформа Zoom на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури, ще се проведе защитата на дисертацията на Стоян Тодоров Георгиев на тема "Магмена петрология, геохимия и геохронология във връзка с еоцен-късномиоценската (40-6 Ма) геодинамична еволюция на отделни райони от югозападна България, Северна Македония и северните части на Гърция".

Линк за онлайн заседанието:

https://zoom.us/j/96634933459?pwd=MHg2QytiYnhsQ3I2TnpYWVljOXhJZz09

Jury

  • Prof. Ph.D. Росен Недялков (СУ - ГГФ) - Review
  • Prof. D.Sc. Николай Бонев (СУ - ГГФ) - Review
  • Prof. D.Sc. Петър Марчев (ГИ - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Янко Герджиков (СУ - ГГФ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Атанас Хиков (ГИ - БАН) - Position

Competitions Candidates

Senior Res. Assist. Стоян Тодоров Георгиев

На открито заседание, проведено на 02.07.2021 г, Научното жури единодушно присъди на Стоян Тодоров Георгиев образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Петрология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!