Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Хидрогеология“ за нуждите на секция „Хидрогеология” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 162/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.  

Jury

  • Prof. Ph.D. Николай Стоянов (МГУ "Св. Иван Рилски") - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (Геологически институт - БАН) - Review
  • Prof. D.Sc. Димчо Евстатиев (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Position
  • Prof. Ph.D. Алексей Бендерев (Геологически институт - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Татяна Орехова (ИИКАВ - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Георги Железов (НИГГГ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Владимир Христов (Геологически институт - БАН) - Position

Competitions Candidates

Senior Res. Assist. Ph.D. Петър Гергинов
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!