Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Senior Research Assistant"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за: „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” - един, за нуждите на секция „Хидрогеология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.


Обявата е обнародвана в бр. 71 от 18 август 2023 г. на Държавен вестник.

Jury

  • Prof. Ph.D. Пламен Иванов (ГИ - БАН) -
  • Prof. Ph.D. Диана Рабаджиева (ИОНХ - БАН) -
  • Prof. Ph.D. Георги Железов (НИГГ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (ГИ - БАН) -
  • Prof. Ph.D. Мирослав Кръстанов (ГИ - БАН) -

Competitions Candidates

Ph.D. Аглаида Тотева

На открито заседание, проведено на 17.11.2023 г., Научното жури единодушно избра единствения кандидат д-р Аглаида Тотева за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” за нуждите на секция „Хидрогеология” (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!