Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Senior Research Assistant"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в бр. 25 от 29 март 2022 г. на Държавен вестник.

Научното жури е утвърдено със заповед № 44/26.05.2022 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров” :

Jury

  • Prof. Ph.D. Дончо Карастанев (ГИ - БАН) -
  • Prof. D.Sc. Димчо Евстатиев (ГИ - БАН (пенсионер)) -
  • Prof. D.Sc. Стефан Шанов (ГИ - БАН (пенсионер)) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Бойко Беров (ГИ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (ГИ - БАН) -

Competitions Candidates

Res. Assist. Ph.D. Мадлена Цветкова

На открито заседание, проведено на 22.06.2022 г, Научното жури единодушно избра единствения кандидат д-р Мадлена Цветкова за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!