Competition for assistant professor

Competition for assistant professor

in the Geochemistry and Petrology Department
На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая № 205. За справки тел. 02 979 2288.
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!