Competition for assistant professor

Competition for assistant professor

in the Geochemistry and Petrology Department
На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая № 205. За справки тел. 02 979 2288.