Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „доцент” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Петрология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в ДВ брой 55 от 27 юни 2023 г.

 

Научното жури е утвърдено със заповед №78/18.08.2023 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Jury

  • Prof. D.Sc. Николай Бонев (СУ - ГГФ) - Review
  • Prof. Ph.D. Филип Мачев (СУ - ГГФ) - Review
  • Prof. D.Sc. Петър Марчев (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Стефка Приставова (МГУ) - Position
  • Prof. Ph.D. Янко Герджиков (СУ - ГГФ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Атанас Хиков (ГИ - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Светослав Георгиев (ГИ - БАН) - Position

Competitions Candidates

Res. Assist. Ph.D. Стоян Тодоров Георгиев

На открито заседание, проведено на 29.11.2023 г., Научният съвет на ГИ - БАН единодушно избра единствения кандидат асистент д-р Стоян Георгиев за „доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Петрология” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” (протокол №16/29.11.2023 г.)

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!