Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Senior Research Assistant"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за: „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” - един, за нуждите на секция „Хидрогеология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

 

Обявата е обнародвана в бр. 39 от 02 май 2023 г. на Държавен вестник.

Jury

  • Assoc. Prof. Ph.D. Петър Гергинов (ГИ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (ГИ - БАН) -
  • Prof. Ph.D. Диана Рабаджиева (ИОНХ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Велимира Стоянова (НИГГГ - БАН) -
  • Assoc. Prof. Ph.D. Мариан Върбанов (НИГГГ - БАН) -

Competitions Candidates

Ph.D. Мила Траянова

На открито заседание, проведено на 28.07.2023 г, Научното жури единодушно избра единствения кандидат д-р Мила Траянова за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” за нуждите на секция „Хидрогеология” (протокол).

This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!