Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалист по оценка на природните рискове за нуждите на секция „Геоложки опасности и рискове” със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в бр. 25 от 29 март 2022 г. на Държавен вестник.

Научното жури е утвърдено със заповед № 46/26.05.2022 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Jury

  • Prof. Ph.D. Гаро Мардиросян (ИКИТ - БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Николай Добрев (ГИ - БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Алексей Бендерев (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Радослав Наков (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Нина Николова (СУ) - Position
  • Prof. Ph.D. Теменужка Бандрова (УАСГ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Георги Железов (НИГГГ - БАН) - Position

Competitions Candidates

D.Sc. Антоанета Франц Францова-Михайлова
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!