Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Геохимия” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в бр. 25 от 29 март 2022 г. на Държавен вестник.

Научното жури е утвърдено със заповед № 45/26.05.2022 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Jury

  • Prof. Ph.D. Росен Недялков (СУ) - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Никола Ботушаров (СУ) - Review
  • Prof. Ph.D. Ирена Пейчева (ГИ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Филип Мачев (СУ) - Position
  • Prof. Ph.D. Христина Василева (СУ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Атанас Хиков (ГИ - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Марияна Йосифова (ГИ - БАН) - Position

Competitions Candidates

Ph.D. Светослав Величков Георгиев
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!