Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „доцент” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Инженерна геология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в ДВ брой 100 от 16 декември 2022 г.

Jury

  • Prof. Ph.D. Николай Добрев (ГИ БАН) - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Ивайло Иванов (УАСГ) - Review
  • Prof. Ph.D. Лена Михова (УАСГ) - Position
  • Prof. Ph.D. Пламен Иванов (ГИ БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Светлана Лилкова-Маркова (УАСГ) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Бойко Беров (ГИ БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Антонов (ГИ БАН) - Position

Competitions Candidates

Senior Res. Assist. Ph.D. Боряна Иводор Чакалова
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!