Научно-изследователска дейност на
Геологическия институт при БАН

Научно-изследователска дейност:
Геологическият институт е най-голямата и комплексна научна организация в сферата на геологията у нас. Научно-изследователската дейност на учените от института включва разработването както на фундаментални, така и на научно-приложни проблеми в областта на основните геоложки дисциплини: палеонтология, стратиграфия, седиментология, геотектоника, регионална геология, петрология, геохимия, минералогия, хидрогеология, инженерна геология и геоекология. Te са свързани с националните приоритети на обществото ни и главно с устойчивото развитие и използване на природните и суровинни ресурси на България.
Национални проекти:

По-важните от тях са:

 • Работа по монографията “Геология на България”, която ще представлява обобщение на познанията ни върху геологията на страната - една отдавна необходима основа за всички научни и приложни изследвания в областта на науките за Земята.
 • Изследване на палеобиоразнообразието и палеоклиматичните изменения в геоложкото минало с акцент върху глобални климатични събития и техните последствия за планетата с оглед на съвременните климатични промени.
 • Изучaвaнe нa нaй-млaдaтa тeктoникa нa стрaнaтa, включваща съврeмeннитe активни разломи, движенията по тях и връзкaтa им със сeизмичнoсттa.
 • Изследване на някои важни аспекти на минералните ресурси на България (рудни и индустриални минерални суровини) с оглед устойчивото развитие на страната ни.
 • Изследване на земните строителни основи на важни индустриални съоръжения и особено на такива, свръзани с ядрената енергетика и съхраняването на радиоактивните отпадъци.
 • Изследване на свлачищната опасност в България.

  Проектите с чисто научна насоченост се финансират от НСНИ към МОН.
  Сътрудници на Геологическия институт ръководят 27 проекта (вкл. един съвместен с Гърция и един - с Румъния) и участват в още 7 проекта, базирани в други научни организации.


  Международно сътрудничество

  Учените от ГИ при БАН са желани партньори и работят активно в редица европейски научно-изследователски програми.
  По-важните от тях са:

 • НАТО проектът по програмата „Наука за мир” Watmetapol „Динамика, еволюция и ограничаване на тежкометалното замрсяване на води в Пловдивския регион (България)”. Неговата цел е да установи замърсяването с тежки метали на околната среда и водите около Комбинатът за цветни метали - Асеновград (КЦМ). На основата на получените данни е построен 3D хидродинамичен и хидрохимичен модел, който се използва при прогнозиране и управление на водите за ограничаване на замърсяването с тежки метали в района.
 • Проектът „Избор и характеристика на площадки за съхранение на радиоактивни отпадъци от АЕЦ” е съвместна разработка с Белгийския атомен научен център SCK-CEN. Той разглежда проблема за безопасното съхраняване на радиоактивните отпадъци от АЕЦ и избор на площадки за построяването на хранилища. Решаването на този проблем е от ключово значение за устойчивото развитие на енергийния сектор както на Европа, така и на страната ни в процеса на евроинтеграцията.
 • Поредица от проекти на ЮНЕСКО засягат рискови геоложки процеси на устойчивото развитие на Балканския регион: «Експертна оценка на слягането във връзка с хидрогеоложките и инженергеоложките условия в районите на София, Скопие и Тирана»; «Сеизмо-хидрогеоложка уязвимост на геоекологията и обществото в Балканския регион». Друга група проекти са по линията на Международната геоложка корелационна програма (МГКП) на ЮНЕСКО и интегрират изследванията на наши учени с тези на колегите им от различни страни в целия свят.
 • Проектът по програмата COST „3D мониторинг на активни тектонски структури” интегрира нашите изследвания с тези на учени от страните-членки на ЕС. Данните от това изследване служат за прогнозиране на опасни геоложки явления и процеси като земетресения, свлачища и пр. на територията на Европа.
 • Проектът на Европейската научна фондация «Геодинамика и еволюция на рудообразуването» - Алпийско-Балканска-Карпатска-Динаридна провинция» е насочен към изучаването на рудообразувателните процеси във връзка с геодинамиката и пространственото разпределение на големите рудни находища.

  Учени от ГИ работят по 13 проекта от двустранното и многостранно сътрудничество между академиите.


  Тази страница се поддържа от: Л.Начев
  Последна промяна: 6 Април 2006 г.
  Copyright (C) 1996-2006 Геологически институт при БАН
  Всички права забазени

  Обратно към: начална