Годишни отчети на Геологически институт на БАН

Годишните отчети на Геологически институт при БАН се приемат на съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на института.

Главната мисия на Геологическия институт е изучаване на геоложките системи и георесурсите на територията на България и Балканския полуостров с цел подпомагане на устойчивото обществено-икономическо развитие и безконфликтното ограничаване на последствията от природните рискове.

Геологическият институт е комплексна геоложка организация, която системно обогатява познанията върху геологията на България.

Списък на Годишни отчети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 28.01.2020 г., протокол № 1/28.01.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Проблематика на звеното
 2. Резултати от научноизследователската дейност през 2019 г.
 3. Международно научно сътрудничество на звеното
 4. Участие на звеното в подготовката на специалисти
 5. Иновационна дейност на звеното и анализ на нейната ефективност
 6. Стопанска дейност на звеното
 7. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното за 2019 г.
 8. Издателска и информационна дейност на звеното
 9. Информация за научния съвет на звеното
 10. Копие от правилника за работа на звеното
 11. Списък на използваните в отчета и приложенията към него съкращения
 • Приложение 1: Spravka_personal_2019.
 • Приложение 2: Списък на публикациите, генериран от системата SONIX.
 • Приложение 3: Списък на цитатите, генериран от системата SONIX.
 • Приложение 4: Списъчен състав на Научния съвет на ГИ.
 • Приложение 5: Правилник за работа на ГИ
 • Година: 2019
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 28.01.2019 г., протокол № 2/28.01.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблематика на звеното

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики.

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности.

1.4. Взаимоотношения с други институции

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държават

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд „Научни изследвания“), програми, националната индустрия и пр.

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2018 г.

2.1. Най-значимо научно постижение

2.2. Най-значимо научно-приложно постижение

3. Международно научно сътрудничество на звеното

4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

5. Стопанска дейност на звеното

6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

7. Издателската и информационната дейност

8. Информация за Научния съвет на ГИ

9. Заключение

10. Списък на използваните съкращения

 • Година: 2018
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 23.01.2018 г., протокол № 1/23.01.2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблематика на звеното

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики.

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности.

1.4. Взаимоотношения с други институции

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държават

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд „Научни изследвания“), програми, националната индустрия и пр.

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2017 г.

2.1. Най-значимо научно постижение

2.2. Най-значимо научно-приложно постижение

3. Международно научно сътрудничество на звеното

4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

5. Стопанска дейност на звеното

6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

7. Издателската и информационната дейност

8. Информация за Научния съвет на ГИ

9. Заключение

10. Списък на използваните в отчета и приложенията към него съкращения

 • Година: 2017
Прочети
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република

Законът за развитието на академичния състав в Република България е обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; ...

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН са утвърдени със Заповед №72/19.06.2015 г. на Директора на ГИ-БАН и влизат в сила от датата на за ...