Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Инженерна геология", обнародван в ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 180/17.12.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Прочети

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Хидрогеология“ за нуждите на секция „Хидрогеология” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 162/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Прочети

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Геология на земетресенията” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 167/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Прочети

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология”,обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 166/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Прочети