Списание „Инженерна геология и хидрогеология“

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“ е издание на Геологическия институт на Българската академия на науките. От 1974 г. се отпечатва като самостоятелно издание, посветено на инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения и хидрогеоложките изследвания, засягащи проучването и използването на подземните води в България. Целта на списанието е разпространението на резултатите в областта сред научната и професионалната общност.

Списанието се реферира в EBSCOhost-GeoRef; ВИНИТИ РАН; CASSI (CAS Source Index)

Към сайта

Geologica Balcanica

Списание Geologica Balcanica е основано през 1934 г. от проф. Стефан Бончев. Списанието е изиграло значителна роля в разпространението на регионални и концептуални приноси върху геологията на Балканите. От 2008 г. Geologica Balcanica е официален орган на Карпатско-Балканската Геологическа Асоциация (CBGA). Издава се три пъти годишно от Геологически институт „Страшимир Димитров” на БАН.

Geologica Balcanica публикува оригинални научни статии, обхващащи всички аспекти от геологията на Балканския полуостров и страните от Югоизточна Европа. Отпечатват се също и регионални синтези, научни съобщения, рецензии на книги, редакционни статии, както и тематични книжки свързани с проведени научни форуми.

Към сайта

Geochemistry, Mineralogy and Petrology

„Геохимия, минералогия и петрология“ е единственото българско академично периодично издание, специализирано в областта на геоложките науки, изучаващи твърдите вещества. Негов създател и първи главен редактор е изтъкнатият български минералог и геохимик - акад. Иван Костов. Научният обхват на периодичното издание е дефиниран още в първия му брой - том. 1, 1975: регионални, теоретични и методически проблеми, базирани на природни наблюдения и експериментални изследвания. По-конкретно: а) геохимия на литосферата и хидросферата, биогеохимия и геохимия на органичното вещество, изотопна геохимия и геохронология, експериментална геохимия; б) кристален растеж, хабитус и поведение на минералите, физични свойства на минералите, кристалохимични характеристики на минералите - изоморфизъм, полиморфизъм и морфология, физико-химични условия на образуване, минерална систематика, минерални находища, експериментална минералогия; в) петрология на магматични и метаморфни скали, метасоматични и други процеси, свързани с отлагането на руда и образуването на рудни находища.

Към сайта

Последни книги

Основи на палеонтологията и историчната геология

Тодор Николов

Щрихи по житейската пътека

Тодор Николов

Анотирана библиография

проф. дгн Димчо Евстатиев

Металогения на източните Родопи

Владимир Георгиев

Hydrothermal Wallrock Alterations

Milko Kanazirski