Оценка на опасността от неблагоприятни / катастрофални геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления

ННП РП.I.9

Целта на този работен пакет е да се оцени геоложката опасност от протичането на неблагоприятни и катастрофални геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления, като на първо място е необходимо да се уточнят процесите и явленията, които най-много застрашават територията на нашата страна. Изследванията са фокусирани върху 4 основни катастрофални геоложки явления на територията на страната, а именно: свлачища, ...

Период: 2018 - 2022


Национален геоинформационен център

НГИЦ

Стратегическа цел на проекта е да подобри координацията и да интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Р. България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята. Планира ...

Период: 2018 - 2022


Геогенни изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия индекс при строителство на нови сгради

Още през 1979 г. Световната здравна организация СЗО обръща внимание на последиците за здравето от облъчване от радон, като наред с това, класифицира радона като канцероген за човека през 1988 г. Геогенният радонов потенциал показва вероятността източника на радон в сградата да е свързан с геологията. Рискът от радон в сградата често е дефиниран като вероятност, че обемната активност на радон в сгр ...

Период: 2019 - 2022


Система за информация, наблюдение и оценка на качеството на седиментите за подпомагане на транснационалното сътрудничество за съвместно управление на водите в басейна на река Дунав

DTP2-093-2.1 – SIMONA

SIMONA е европейски проект по транснационалната програма Дунав, съфинансиран от Европейския съюз. В него участват 17 пълноправни и 12 асоциирани партньори, което е много балансирано и силно представителство на целия басейн на река Дунав. Проект SIMONA отговаря на настоящото търсене на ефективни и сравними измервания и оценки на качеството на седиментите в повърхностните води в басейна на река Дуна ...

Период: 2018 - 2021


Инструментален мониторинг на пукнатини, засягащи устойчивостта на Мадарския конник, НИАР „Мадара”, обл. Шумен

Скалният баралеф Мадарски конник е нацепен от система пукнатини, отделящи скални блокове и пряко застрашаващи целостта му. По тази причина, мониторингова система за наблюдение на микродвиженията на опасните скални блокове е изградена през 1990 г. Тя включва 2 екстензометъра с висока чувствителност и 4 щифтови марки. Още един екстензометър и няколко щифтови марки бяха инсталирани в последствие. Сле ...

Период: 2011 - 2021