Материали за конкурсите в
Геологически институт при БАН

чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на Академичният състав
в Геологическия институт при БАН
ал. (4) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на ГИ не по-късно от 14 дни преди датата на защитата.

Статистиката на материалите за конкурсите се води от 2012г.


|Обява за конкурси| |Доктори| |Доценти| |Професори|
Обява за конкурси


Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
4.4. Науки за земята

 • научната специалност „Геотектоника и регионална геология” за нуждите на секция „Геотектоника и регионална геология” - един;
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 71 от 1 септември 2017 г.


  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята

 • научната специалност „Палеонтология и стратиграфия” за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” - един;
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 8 от 24 януари 2017 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” - един
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 64 от 16 Август 2016 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност Професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Хидрогеология” за нуждите на секция „Хидрогеология” - един
 • и научната специалност „Палеонтология и стратиграфия”, за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” - един,
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 91 от 24 Ноември 2015 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност Професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” - един
 • „главен асистент” по професионално направление
  4.4. Науки за земята и
 • научната специалност „Палеонтология и стратиграфия”, за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” - един,
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 85 от 3 Ноември 2015 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност Професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геоложки опасности и рискове” - един
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 31 от 28 април 2015 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности доцент и главен асистент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Геохимия” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” - един(доцент) и един(главен асистент)
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 29 от 21 април 2015 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята и

 • научната специалност „Минералогия и кристалография” за нуждите на секция „Минералогия и минерални ресурси” - един
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 100 от 5 декември 2014 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4. Науки за земята

 • научната специалност „Палеонтология и стратиграфия” за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” - един;
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 69 от 19 август 2014 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.2. Химически науки

 • научната специалност „Аналитична химия” за нуждите на секция „НГЛ „Геолаб” - един;
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205.
  За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 34 от 15 април 2014 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4 Науки за земята

 • научната специалност „Минералогия и кристалография” за нуждите на секция „Минералогия и минерални ресурси” - един;
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4 Науки за земята
 • научната специалност „Петрология” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” - един
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН,
  1113София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсите са обнародвани в ДВ бр.82 от 20.09.2013 г.

  [Top]
  Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности професори в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4 Науки за земята

 • научна специалност „Геотектоника” и „Регионална геология” за нуждите на секция „Геотектоника и регионална геология” - един;
 • научната специалност „Геохимия” за нуждите на секция „Геохимия и петрология” - един
 • научната специалност „Палеонтология и стратиграфия” за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” - един
  всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН,
  1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник бр. 94 от 30.11.2012г.

  [Top] Геологическият институт при БАН - София, обявява конкурс за професор в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4 Науки за земята и научната специалност „Хидрогеология” за нуждите на секция „Хидрогеология” - един
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН,
  1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.
  Конкурсът е обнародван в Държавен вестник бр. 54 от 17 юли 2012 г.

  [Top] Геологическият институт „Страшимир Димитров” при БАН - София, обявява конкурс за доцент в област на висшето образование
  4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление
  4.4 Науки за земята,за научната специалност „Геотектоника” за нуждите на секция „Сеизмотектоника” - един
  със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН,
  1113, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая № 205. За справки тел. 02 979 2288
  Конкурсът е обнародван в ДВ бр.20 от 9.03.2012 г.


  Проведени Конкурси
  Проведени Конкурси за Образователна и научна степен "Доктор"

  [Top] [Top] [Top]
   гл.асистент Ивайло Йорданов Иванов - ( УАСГ гр.София )
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 75/30.07.2012 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от доц. д-р Кирил Ангелов
  • Рецензия от проф. д-р Борислав Киров
  • Становище от доц. д-р Георги Франгов
  • Становище от доц. д-р Алексей Бендерев
  • Становище от доц. д-р Стефчо Стойнев
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top] [Top] [Top] [Top] [Top] [Top] [Top]
   Стела Василева Атанасова-Владимирова (самостоятелна подготовка)
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 77/15.07.2015 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. д-р Борислав Каменов
  • Рецензия от доц. д-р Росица Иванова
  • Становище от проф. дгн Божидар Маврудчиев
  • Становище от доц. д-р Росен Недялков
  • Становище от проф. дгн Петър Марчев
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top]
   инж. Тамар Джимшеладзе (самостоятелна подготовка)
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 78/15.07.2015 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. дгн Димчо Йосифов
  • Рецензия от доц. д-р Татяна Орехова
  • Становище от проф. дгн Виктор Спасов
  • Становище от проф. д-р Емил Ботев
  • Становище от проф. д-р Алексей Бендерев
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top] [Top]
   Стефан Методиев Методиев
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 127/11.10.2016 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. д-р Камен Богданов
  • Рецензия от доц. д-р Атанас Хиков
  • Становище от проф. д-р Ирена Пейчева
  • Становище от проф. д-р Страшимир Страшимиров
  • Становище от проф. д-р Росен Недялков
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top]
   Таня Михайлова Василева
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 68/28.02.2017 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. д-р Алексей Бендерев
  • Рецензия от доц. д-р Милена Мотева
  • Становище от проф. дгн Виктор Спасов
  • Становище от доцент д-р Ирена Илчева
  • Становище от доцент д-р Татяна Орехова
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top] [Top]
   Димитър Пламенов Фотев
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 101/23.06.2017 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. д-р Милчо Лепоев
  • Рецензия от доц. д-р Ася Божинова-Хаапанен
  • Становище от проф. дгн Димчо Евстатиев
  • Становище от доцент д-р Пламен Иванов
  • Становище от доцент д-р Румяна Ангелова
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top]
   Йорданка Андонова Донкова
   Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”
   Научно жури, назначено със заповед № 67/03.04.2018 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. дгн Стефан Шанов
  • Рецензия от доц. д-р Елена Колева-Рекалова
  • Становище от доцент д-р Росица Кендерова
  • Становище от доцент д-р Марлена Янева
  • Становище от доцент д-р Калин Русков
  • Автореферат
  • Обява за защита

  [Top] [Top]
  Проведени Конкурси за заемане на академични длъжности "Доцент"
  [Top] [Top] [Top] [Top] [Top] [Top] [Top]
  [Top]
   гл.ас. д-р Атанас Георгиев Хиков
   Конкурс за "доцент" по специалност Геохимия и Петрология е обявен в
   ДВ брой 29 oт 21 Април 2015 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 68/22.06.2015 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия доц. д-р Росен Недялков
  • Рецензия доц. д-р Васил Арнаудов
  • Становище проф. дгн Божидар Маврудчиев
  • Становище проф. д-р Страшимир Страшимиров
  • Становище проф. д-р Ирена Пейчева
  • Становище доц. д-р Златка Чернева
  • Становище доц. д-р Росица Иванова
  • Резюмета на трудовете


  [Top]
   гл.ас. д-р Димитър Иванов Антонов
   Конкурс за "доцент" по специалност Инженерна геология е обявен в
   ДВ брой 64 oт 16 Август 2016 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 125/17.10.2016 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия проф. дгн Димчо Евстатиев
  • Рецензия проф. д-р Радослав Върбанов
  • Становище проф. д-р Николай Добрев
  • Становище проф. д-р Дончо Карастанев
  • Становище доц. д-р Пламен Иванов
  • Становище доц. д-р Бойко Беров
  • Становище доц. д-р Кръстьо Тодоров
  • Резюмета на трудовете


  [Top] [Top]
  Проведени Конкурси за заемане на академични длъжности "Професор"

  [Top] [Top] [Top] [Top]
   доц. д-р Искра Лакова
   Конкурс за "професор" по специалност Палеонтология и стратиграфия е обявен в
   ДВ бр.94 от 30.11.2012 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 1/28.01.2013 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия от проф. дгн Платон Чумаченко
  • Рецензия от проф. дгн Димитър Синьовски
  • Рецензия от доц. д-р Полина Павлишина
  • Становище от проф. дгн Кристалина Стойкова
  • Становище от проф. д-р Христо Пимпирев
  • Становище от доц. д-р Илияна Бончева
  • Становище от доц. д-р Надя Огнянова - Руменова
  • Резюмета на трудовете

  [Top] [Top] [Top] [Top] [Top]
   доц. д-р Дария Иванова и доц. д-р Илиана Бончева
   Конкурс за "професор" по специалност Палеонтология и стратиграфия е обявен в
   ДВ бр.91 от 24.11.2015 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 13/26.01.2016 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия на проф. дгн Кристалина Стойкова
  • Рецензия на проф. дгн Димитър Синьовски
  • Рецензия на доц. д-р Борис Вълчев
  • Становище на акад. проф. дгн Иван Загорчев
  • Становище на проф. дгн Платон Чумаченко
  • Становище на доц. д-р Любомир Методиев
  • Становище на доц. д-р Полина Павлишина
  • Резюмета на трудовете на Дария Иванова
  • Резюмета на трудовете на Илиана Бончева

  [Top]
   доц. д-р Владимир Христов
   Конкурс за "професор" по специалност Хидрогеология е обявен в
   ДВ бр.91 от 24.11.2015 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 12/26.01.2016 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия на проф. дгн Виктор Спасов
  • Рецензия на проф. д-р Павел Пенчев
  • Рецензия на доц. д-р Тошо Кехайов
  • Становище на проф. д-р Алексей Бендерев
  • Становище на проф. дгн Елка Пенчева
  • Становище на проф. дгн Михаил Гълъбов
  • Становище на доц. д-р Николай Стоянов
  • Резюмета на трудовете на Владимир Христов

   доц. д-р Илияна Бончева
   Конкурс за "професор" по специалност Палеонтология и Стратиграфия е обявен в
   ДВ бр.8 от 24.01.2017 г.
   Научно жури, утвърдено със заповед № 76/13.03.2017 г. на
   Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.
  • Рецензия на проф. дгн Платон Чумаченко
  • Рецензия на проф. д-р Искра Лакова
  • Рецензия на доц. д-р Борис Вълчев
  • Становище на проф. д-р Дария Иванова
  • Становище на проф. д-р Марин Иванов
  • Становище на доц. д-р Полина Павлишина
  • Становище на доц. д-р Деян Вангелов
  • Резюмета на трудовете на Илиана Бончева

  *** Материалите са подредени по реда на подаване!

  [Top]


  Copyright © Геологически институт
  Българска Академия на Науките

  Webmaster: Л.Начев ; Последна промяна: 9 Юли 2018

  Обратно: index