Локална мрежа и Интернет комуникации в
Геологически институт при БАН

Основни положения

|Основни положения| |Текущо състояние| |Структура| |Нормативни документи| |HTML Справочници| |Linux book|
Решението за създаването на Локалната компютърна мрежа в Геологическия институт е взето от Наученият съвет на института през 1995 г.
Геологическият институт разполага с пълна ( IP мрежа Class C ), регистрирана по условията и реда на RIPE (1995 г.).
Мрежата беше пререгистрирана през 1998 г. при същите условия за преминаване към новият домейн (bas.bg).
Като цяло (физически) , тя представлява LAN мрежа тип “Ethernet” (10BASE-2 до 2003г.) и изцяло (10/100BASE-T след 2003г.) на определен брой персонални компютри от всички звена на института.
Мрежата е изградена на принципа Мрежа с равноправен достъп - ("Per to Per") и функционира под мрежовите протоколи на Microsoft Windows.
До 2003г. Връзката със Глобалната мрежа - ИНТЕРНЕТ се осъществяваше, по наета телефонна линия с модеми към рутерите на БАН-бл.25А ( Gate 1/Asyc 35/9 до 2003г.),а от 2003 г. чрез оптична връзка .
За модернизация на ИНТЕРНЕТ връзката (през 1996г.), на един от компютрите свързани в мрежата беше създаден и конфигуриран ИНТЕРНЕТ комуникационен сървър , работещ под ОС - LINUX .
Комуникационният сървър дава възможност,на всеки от свързаните в Локалната мрежа компютри, да се осъществява пълен комплект ИНТЕРНЕТ протоколи и сервизи - (mail;www;ftp;Gate;DNS и др.).
Създадени са условия за непрекъснат - 24 часов достъп до пълният комплект ИНТЕРНЕТ протоколни услуги. Комуникационният сървър и модема ,(от 2003 г. - Сisco Catalyst 2950) са захранени от UPS тип “Back UPS-600”(до 2003 г.),а през 2004 г. от “Smart UPS-700” (до 2009 г.) от 2009 г. "Smart UPS-1000 със възможност за управление и безопастно изключване при спиране на електроснабдяването.

Структура и ръководство на Локалната мрежа.
Top
Структурно ,“Локалната компютърна мрежа” съгласно чл. 10(4) от “Правилника за дейността на Геологическия институт” се води към “Издателско-информационния сектор”. Ръководно , “Локалната компютърна мрежа” съгласно чл.21(4) от “Правилника за дейността на Геологическия институт” е подчинена на Директора на института и се ръководи от “Ръководител направление”. “Ръководителят на направление” изпълнява и дейността “Системен администратор”.
Със заповед на Директора на Геологическия институт,№ 328 от 14.06.2004 г. се регламентират всички дейности на служителите при работа в мрежа и Интернет.

Състояние на Локалната мрежа и “Интернет” комуникациите в Геологическия институт в момента.
Top

В момента - Февруари 2010 г. Локалната мрежа и “Интернет” комуникациите имат следните параметри и структура:

Локалната мрежа обхваща всички структурни звена на ГИ и в момента са включени около 140 бр. компютри със различен тип конфигурации , като преобладаващия тип е PIV и PCoreDuo

Мрежата се развива изключително динамично и докато в началото 1995 г. първоначалните два “Ethernet”( 10BASE-2 ) сегмента, бяха достатъчни да обслужват 9бр. PC , то по късно този първоначален “гръбнак” беше непрекъснато разширяван и надстройван.

През 2003 г. Локалната мрежа беше изцяло преустроена във вид “Ethernet”(10/100 BASE-T) със 12 бр. (Swich 10/100 от 8/16/24 ports) по отделните етажи на сградата на бл. 24, като по този начин е структурно окабелена практически цялата сграда.
Създаденият през 1996 г. (тогава - P75/64RAM) комуникационен сървър, в момента покрива пълният комплект “Интернет” услуги на Геологическия институт. Администрирането на Интернет услугите и потдръжката на компютрите за всички звена в Геологическия институт се извършва от Системният администратор.

На комуникационният и файлов сървър (в момента - Pentium Core Duo/3Ghz/2Gb.RAM/HDD-RAID) е разработен,конфигуриран и пуснат в действие WWW сървър и website - (двуезичен BG-EN) на Геологическия институт с URL адрес (www.geology.bas.bg) - (от 1996 г. - вече повече от 14 г.).

B момента - 01.01.2011 г. пощенският сървър обслужва около 170 e-mail адреса.
Сървърният софтуер се обновява, актуализира и преконфигурира постоянно,с цел поемане на непрекъснато нарастващото натоварване, за решаване на неотложни задачи и подобряване на работата му.

От 01.12.2006 г. на сървъра на института е пусната в действие "webmail" пощенска услуга, значително подобряваща организацията на работата с електронната поща.
През 2010 г. се предвижда подобренията на Интернет и Интранет услугите в института да продължат.


Нормативни документи регламентиращи дейноста на мрежата
Top
Правилник за работата на Локалната мрежа в
Геологически институт при БАН.
Заповед № 328/14.06.2005 за регламентиране на работата в
Локалната мрежа и Интернет комуникациите на Геологически институт при БАН.
Правилник за ползване на компютърните ресурси в ПНЗ на БАН (от 10.03.2005г.)

Справочници на д-р Иван Маджаров - Технически университет София
Top
Протоколи и услуги в Интернет (.pdf 452kB)
Мултимедийни документи в Интернет (.pdf 2099kB)
Web и Базите данни в Интернет (.pdf 861kB)
Сървър-клиент команди SSI в Интернет (.pdf 133kB)
Обмен на файлове в Интернет (.pdf 416kB)
Основни понятия и дефиниции при работа в ИНТЕРНЕТ
Основни дефиниции и понятия при работа в Интернет (.pdf 134kB)
Спам,що е то и как да се пазим от него (.pdf 178kB)
Практическа IT сигурност (.pdf 205kB)

Linux book from Dummies
Top
Linux - първи стъпки (.pdf 889kB)

Тази страница е създадена и се актуализира от:
Последна промяна: 3 Октомври 2011

Copyright (C) 1996 - 2011 Геологически институт при БАН
Всички права запазени

Обратно към: Секции и лаборатории