Научноизследователска Геологическа лаборатория "Геолаб"
1113 София, ул. Акад. Г.Бончев бл. 24
тел. (+359 2) 9792223 ; GSM (+359) 0899355971 ; факс: (+359 2) 724 638 ,

Ръководител: Доцент д-р Методи Караджов ,Научноизследователска геоложка лаборатория (НГЛ) “Геолаб” е самостоятелна структурна единица при Геологически институт “Страшимир Димитров” на БАН. По своята структура, оборудване, добре обучен персонал и аналитични възможности НГЛ “Геолаб” е съпоставима със съвременните изследователски лабораторни комплекси.

1. Основната дейност на лабораторията включва, изпитване на различни природни ресурси
(минерални суровини) и техногенни продукти:

2. НГЛ “Геолаб”разполага с необходимите технически средства за извършване на прецизни изпитвания,отговарящи на европейските стандарти: 3. Експертна дейност
НГЛ „Геолаб“ изпълнява почти ежегодна експертна дейност в отговор на поставени проблеми от МОСВ, МВР, Прокуратурата, различни съдилища и други. 4. Партньори и клиенти на НГЛ “Геолаб” са: За сравнителна кратката си история НГЛ “Геолаб” е участвала в следните международни проекти:
Уебмастер: ,
Последна промяна: 20 October 2017 г.
Всички права запазени

Обратно към: секции