Списъци с адреси на уебстраници свързани с Науките за Земята
и сходни на тях в България

Този уебсайт е един самофинансиращ се проект!
Желаете ли да станете спонсор на сайта ? Моля, изпратете Вашите въпроси и предложения, като се свържете с:

Този уебпортал навърши вече 15 г. от създаването му.
Почти е сигурно, че през тези години доста хора са ползвали информацията му и то напълно безплатно.
До този момент никой, не е изразил писмено мнение или предложение за него. За спонсориране никога не е ставало дума или да е повдиган този въпрос в писмена форма. Нека всеки ,който го посещава да си прави свойте изводи. От

[Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


Научни институти

Българска Академия на Науките

Геологически институт
Национален институт по Геофизика Геодезия и География
Национален институт по Метеорология и Хидрология

Държавни институции

Министерство на Околнaта среда и водите
1000 София, ул. "У. Гладстон" 67 ; Телефон: (+369 2) 940 6000 ; 940 6331
1000 София, бул. "Мария Луиза" 22 ;
email: feedback@moew.government.bg ; факс: (+359 2) 988 59 13

Национален център по Ядрена биология
и Радиационна защита
1756 София, бул.Кл.Охридски 132,
тел: +359 2 626 036, 626 037, 626 038; fax: +359 2 621 059
email: ncrrp@ncrrp.org

Агенция за Ядрено регулиране
бул.Шипченски проход 69.,1574 София, България
тел: (+359 2) 9406-800, факс: (+359 2) 9406-919
e-mail: mail@bnsa.bas.bg

Научни институти и изследователски центрове
[Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


Българска Академия на Науките

Централна лабаратория по Висша Геодезия
Дирeктор: проф. др. Димитър Димитров.
ул. 15 Ноември 1,1040 София,България
тел:(+359 2)720 841 ; 979 2402

Централна лаборатория по Минералогия и Кристалография
Директор: Доцент д-р Желязко Дамянов.
тел:(+359 2)979 7055

Институт по Океанология
9000-Варна п.к. 152,България
тел: (+0359) 52 370484;fax: +359 52 370483 e-mail: office@io-bas.bg


Изследователска лаборатория - "Геолаб"
1113 София, ул. Акад. Г. Бончев бл.24
тел. +359 2 979 22 48 ; 971 24 60
GSM +359 88 560 266 ; fax: +359 2 724 638
ел.поща: geolab@geology.bas.bg
Ръководител: Доцент д-р Методи Караджов ; ел.поща: metodi@geology.bas.bg

Частни дружества

“Евротест-Контрол” АД
бул.Г.М.Димитров 16, 1797 София, България;
тел:(+359) 2 9651-600; Fax:(+359) 2 8700-583 ;GSM 0899992383
ел.поща: lgi@inet.bg

Директор: С.Кожухарова

Академични и държавни дружества


Български Антрактически институт

Антрактическа комисия

Образование

[Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


Софийски университет "Св. Кл.Охридски"
Факултет по Геология и География
Декан: проф. д-р Петър Славейков
 • Геологията -студентски сайт от СУ

  Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  Ректор: проф. д-р Любен Тотев

  Геоложки предприятия ,частни фирми и дружества
  (Тази информация е предоставена първоначално от: проф. Васил Въчев. починал на 02.11.2001)
  [Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


  Асарел Медет, Панагюрище.
  Горубсо, Мадан
  Бимак, Челопеч
  Елаците ,Етрополе
  Медни мини, Бургас
  Булгаргаз
  Марица Изток ,Хасково
  Мини Бобов дол
  Въглищен холдинг
  Мини Перник
  Мини Пирин
  Мини Балкан
  Мини Черно море
  Мини Станянци
  Мини Бели бряг
  Мини Чукурово
  Мини Ватия
  Мини Антрацит
  Мини Бистрица,Кюстендил
  Бентонит, Кърджали
  Мини Устрем, Тополовград
  Каолин, Русе
  Холсим-Кариерни материали
  Чепино, Велинград
  Геотехмин
  Булгранит, Гара Искър
  Минпроект
  Минстрой холдинг
  Минстрой Родопи, Мадан
  Минералмаш, Перник
  Булгаргеомин
  Геоинженеринг, Пловдив
  Геопроучване, Ямбол
  Софгеопроучване
  Нефт и газ, Плевен
  Геосол, Провадия
  Рудметал

  Други частни дружества

  BGC Българска Геоложка Компания
  GESC Геодезия,Геология,Програмно обезпечаване
  Булгеоинвест ЕООД
  GeoHydroConsult Ltd
  GeoSP-91 Ltd
  Geo F Ltd
  Herevard Ventures Pls
  Geoprecis Engeneering
  Teradril Ltd
  ГеоМарин Център ООД
  Магма 97 АД
  HWI Consulting
  АС Геоинженеринг
  Риск инженеринг

  Национални музеи и Уеб проекти

  [Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


  Музей "Земята и хората"
  бул. Черни връх 4 , 1420 София; тел. (+359) 2 656 639; факс. (+359) 2 661 455;
  Директор: Доц. д-р Михаил Малеев, Гл.уредник: Петко Петков

  Национален Природонаучен музей
  бул Цар Освободител. 1, 1000 София; тел (+0359 2)874 195, 988 5115 вътр. 711;
  Директор: Доц. д-р Петър Берон
  тел: (+0359 2)988 2894

  Музей на Минералогията,Петрографията и Минералните ресурси ( Минно-геоложки университет )

  Музей на Геологията и Палеонтологията ( Минно-геоложки университет )
  Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми СУ "Кл.Охридски"
  Mузей по палеонтология и исторична геология СУ "Кл.Охридски"
  Музей на Палеонтологията гр. Асеновград
  Музей на Палеонтологията гр. Елена


  Уеб проекти свързани с науките за Земята

  Park Vitosha NP-Pirin NP Strandja NP Rila Blackseaweb
  BG Parks NP Centralen Balkan

  Zoopark

  Пещерите в България
  Информация за спелеолози
  Водопадите на България

  Професионални сдружения
  [Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


  Българска Миннo-Геоложка Камара
  Българско Геологическо дружество
  Българско Минералогическо Дружество
  Асоциация на Българските геофизици
  Асоциация по подземни води
  Българска Геотермална Асоциация

  Печатни издания
  [Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


  Геологика Балканика (на англ. език)
  Списание на Бъгарското Геологическо Дружество
  Инженерна Геология и Хидрогеология
  Минно дело
  Геохимия,Минералогия и Петрология (на англ. език)
  Геология и минерални ресурси
  Списание на Балканската Геофизична Асоцация
  Океанология

  [Top] [Държавни институции] [Научни институти] [Образование] [Геоложки предприятия и частни фирми] [Национални музеи] [Професионални сдружения] [Печатни издания] [Уеб Проекти]


  Този уебсайт е създаден на: 6 Ноември 1997 г.
  Последна промяна: 28 Март 2012 г. от:

  Copyright (C) 1997-2012 Геологически институт БАН
  Всички права запазени

  Обратно към: начална