Българска Академия на Науките
Геологически Институт


Дейности

Персонал

Проекти

Научна апаратура

Библиография
на проф. Д. Евстатиев

 
Секция “Геотехника на околната среда”
Секцията “Геотехника на околната среда” е основана през 2004 година. Тя е приемник на Секцията за комплексно изследване на льоса и на Секцията за изследване и подобряване на строителните почви, които водят началото си от седемдесетте години на миналия век, като поделения на Института по водни проблеми и на Лабораторията по геотехника при БАН.
В секцията са избрани един член-кореспондент, един професор и пет доценти, един д-р на геологическите науки и осем доктори. Секцията участва в подготовката на магистри от Минногеоложкия и Софийския университети. Тя е създател на Изследователската база по геотехника (ИБГ) в гр. Русе. към Геологически институт на БАН. В секцията са развивани следните научни направления: методи за подобряване на земната основа и на строителните почви; изследвания и проучвания на площадки за рискови съоръжения (атомни централи, хранилища за радиоактивни отпадъци), други промишлени, енергийни и комуникационни съоръжения; нови методи за проучване; оценка на терени с изявени геоложки рискови процеси. Секцията е имала и има сътрудничество с учени от Италия, Белгия, Румъния, Русия, Великобритания, Япония, и др. Сътрудници на секцията са участвали или участват в редакционни колегии на национални и чуждестранни списания. Сътрудници на секцията са ръководили значими проекти, финансирани от министерства, държавни предприятия и частни фирми. Ръководители на секцията в сегашния си вид са били проф. дгн Димчо Евстатиев и доцент д-р Кръстьо Тодоров.
Ръководител понастоящем е доц. д-р Дончо Карастанев.

 Контакти:

Copyright ©
Геологически институт
2011

Webmaster:

Най-добър вид с: 1024x768/32k